ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมอบรมรับฟังสรุปแนวทางปรึกษาในส่วนของความเหมาะสมการจัดกิจกรรมประจำฐาน

อาจารย์ ดร.อิทธิชัย สีดำ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เจนตา แก้วไฝ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมรับฟังและปรึกษาแนวทางในส่วนของความเหมาะสมการจัดกิจกรรมประจำฐาน ขอคำแนะนำกิจกรรมเสริมอื่นๆ และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่าชุดคอมมิวนิสต์มาลายาเข้าชมอุโมงค์ปิยมิตร  การละเล่นของชาวคอมมิวนิสต์มาลายา  การแสดงชาวคอมมิวนิสต์มาลายา  อาหารของชาวคอมมิวนิสต์มาลายา เป็นต้น ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30-11.00 น. วิทยากรโดย คุณวีรกฤตน์ ธาระเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกกรรมประจำฐานและเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่