ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

หลักเขต 53 สยาม-เปรัค

หลักเขต 53 สยาม-เปรัค หมู่ 1 บ้านธารน้ำทิพย์
เป็นหลักเขตทางประวัติศาสตร์ที่ใช้แบ่งเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รัฐเปรัค
ปัจจุบันแนวหินแสดงหลักเขต
ด้เปลี่ยนจาก
จุดเดิม โดยประเทศไทยในเนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก
การเปลี่ยนจุดเขตปัจจุบัน การแบ่งหลักเขตนี้
ใช้แนวคิดเรื่อง “สันปันน้ำ”

 

แกลเลอรี่