ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมการจัดการพลังงาน ลงพื้นที่ประชุมและวางแผนการพัฒนาพื้นที่โฮมสเตย์

อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยนายเอกชัย สิงหเดช วิศวกรพลังงาน ลงพื้นที่เตรียมการและวางแผนการพัฒนาพื้นที่โฮมเสตย์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมตามภูมินิเวศ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งการเรียนรู้การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมตามภูมินิเวศ ทั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน รวมทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คุณวีรกฤตน์ ธาระเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่