ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ทีมงานความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศชุมชน และสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสวนพฤกษศาสตร์

ผศ.อุบล ตันสม และ ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นำทีมลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศชุมชน และสำรวจสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของพฤกษศาสตร์ อาทิ รวบรวมพันธ์ุไม้บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพฤษศาสตร์ ทั้งนี้การสำรวจในครั้งนี้พบพืชทั้งหมด 19 ชนิด โดยตัวอย่างพืชที่ได้จากสำรวจจะดำเนินการจัดทำป้ายประจำต้นไม้ รวมทั้งเก็บตัวอย่างพืชไว้ในพิพิธภัณฑ์ของอุโมงค์ปิยมิตร 1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ให้แก่นักศึกษาและนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต อำนวยการโดย รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา และผู้นำชุมชนปิยะมิตร 1 ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่