ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Social Lab ณ ชุมชนปิยะมิตร 1 อ.ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม และคณะ