ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม