ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยในพื้นที่พิเศษด้วยงานหัตถกรรมไม้ไผ่