ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

แหล่งการเรียนรู้ "ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์"

ผู้รับผิดชอบ : 

1.อ.ดร. อิทธิชัย สีดำ
2. อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม
3. อ.ปพน บุษยมาลย์
4. อ.สถาวิทย์ จันจุฬา
5. อ.ศรินทร์ญา จังจริง
6. อ.สุวิมล แซ่ก่อง
7. อ.นินุสรา มินทราศักดิ์
8. อ.นูรฮูดา สะดามะ
9. อ.วรนาถ แซ่เซ่น
10. อ.วรากร แซ่พุ่น
11. อ.ซูไรดา เจะมะ 
12. อ.จิราพร เกีนรตินฤมล
13. อ.ณัฐฐาวีรย์ เบ็ญนา
14. อ.อิลฮัม วรรณอาลี

ผู้ดูแลจากชุมชน :

คุณซูโม่ว แซ่หลิว  โทร 092-2955107

 

งานที่ออกแบบ :

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนปิยมิตร
2. สภาพความเป็นอยู่ สังคม การเมือง ในอดีต
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำรงชีวิต และอาวุธ 
4. เครื่องแต่งกาย
5. การละเล่นและความบันเทิง เพลง
6. การแพทย์ เน้นสมุนไพรในการรักษาโรค 
7. ออกแบบลายผ้าของชุมชนปิยมิตร
8. อาหารอัตลักษณ์
 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 :
1. รายงานการวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1  เรื่อง
2. สื่อวิดีทัศน์ 
3. หลักสูตรระยะสั้น
4. คู่มือการเรียนรู้ 1 ชุด
5. กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
ผลผลิตงบประมาณ 2565  "ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes
 
กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ