ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

การเกษตรเชิงสร้างสรรค์

แหล่งการเรียนรู้ "การเกษตรเชิงสร้างสรรค์"

ผู้รับผิดชอบ : 

1.ผศ.สมทบ เวทโอสถ 
2.อ.ดร.นิราณี บือราเฮง
3.ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
4.ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วจาม
5.ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
6.ผศ.พรสวรรค์ เพชรรัตน์
7.นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต
8.นางสาวนูรีซัน เปาะนา
9.อ.วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช

ผู้ดูแลจากชุมชน :

คุณธนกร แซ่ซี โทร 065-0376748

งานที่ออกแบบ :

1.ออกแบบภูมิทัศน์
2.ปลูกผักน้ำเบตงรูปแบบไฮโดรโปนิกส์
3. ปลูกผักน้ำเบตงแบบแปลงใหญ่
 
 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 :
1.ระบบการปลูกผักน้ำ 
2. รายงานการวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1  เรื่อง
3. สื่อวิดีทัศน์ 
4. หลักสูตรระยะสั้น
5. คู่มือการเรียนรู้ 1 ชุด
6. กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
ผลผลิตปีงบประมาณ 2565  "การเกษตรเชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes
 
กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "การเกษตรเชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes

yes ทีมงานการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ พร้อมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่โฮมสเตย์

yes ทีมงานการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ พร้อมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนการปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่โฮมสเตย์

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ