ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

การจัดการพลังงาน

แหล่งการเรียนรู้ "การจัดการพลังงาน"

ผู้รับผิดชอบ : 

1.อ.ดร.วาริษา วาแม
2.นายเอกชัย สิงหเดช

ผู้ดูแลจากชุมชน :

คุณสิวพงษ์  พิทักษทักษิณ(เฮียกู้) โทร 089-2978231

งานที่ออกแบบ :

1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) แบบไฮบริดโดยใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานทดแทนในช่วงกลางวัน และใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืน หรือช่วงที่ไม่สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้
   1.2 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 ลิตรต่อหลัง รวม 2 เครื่อง ใช้ร่วมกับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้า
   1.3 วงจรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับระบบการไฟฟ้า

2. การสำรวจปริมาณและประเภทขยะเชิงพื้นที่และเวลา (Spatial-Temporal Waste Data)
      2.1 สำรวจความปริมาณและความหลากหลายของขยะมูลฝอยในพื้นที่อุโมงค์ปิยะมิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
      2.2 จัดประเภทขยะเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โดยจำแนกตามพื้นที่แต่ละ zone แต่ละฤดูกาลและช่วงเวลาของการท่องเที่ยว
      2.3 กำหนดจุดถังทิ้งขยะแบบแยกประเภทและจัดทำเส้นทางจัดเก็บขยะ (Waste Point Trek)
      2.4 จัดทำป้ายรณรงค์ ส่งเสริมจุดทิ้งขยะและ QR code แสดงข้อมูลประเภทขยะ เส้นทางจัดเก็บ จุดทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ และเขตปลอดขยะ (Waste-free zone)

 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 : 
1. สื่อวิดีทัศน์ นำเสนอขั้นตอน 1 สื่อ
2.คู่มือการเรียนรู้ 1 ชุด
3.กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
ผลผลิตปีงบประมาณ 2565  "การจัดการพลังงาน"  yesคลิกyes
 
 
กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "การจัดการพลังงาน"  yesคลิกyes

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ