ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

สมุนไพรเชิงพาณิชย์

แหล่งการเรียนรู้ "สมุนไพรเชิงพาณิชย์"

ผู้รับผิดชอบ : 

1.อ.ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2. รศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี
3. ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
4. อ.ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
5. รศ.อัปสร อีซอ
6. อ.ดร.​อมาตย์​ สุหลง

ผู้ดูแลจากชุมชน :

คุณลีเอ๋อ แซ่หวู  โทร 061-2102722

งานที่ออกแบบ :

1. การแปรรูปเห็ดหลินจือดำ
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ขอ อย. และฮาลาล
4. ทำตลาดดิจิตอล
 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 : 
1. ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือสกัด
2. ระบบจำหน่ายออนไลน์ 1 ระบบ
3. กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
 
กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "สมุนไพรเชิงพาณิชย์"  yesคลิกyes

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ