ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

ความหลากหลายทางชีวภาพ

แหล่งการเรียนรู้ "ความหลากหลายทางชีวภาพ"

ผู้รับผิดชอบ : 

1.ผศ.อุบล ตันสม
2. ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
3. อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน 
4. นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ 
5. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 
6. นางสาวนัสรี มะแน
7. นายซูไบดี โตะโมะ

ผู้ดูแลจากชุมชน :

คุณสิทธรวชิกฤติฐร แซ่หลิว โทร 092-2655107

งานที่ออกแบบ :

1 เดินป่า ศึกษาระบบนิเวศชุมชน
    1.1 สำรวจความหลากหลายของพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและท้องถิ่นในพื้นที่อุโมงค์ปิยะมิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
    1.2 จัดทำทำป้ายเชิงความรู้ มี QR code อธิบายรายละเอียดของพรรณไม้
    1.3 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเดินป่าในการศึกษาชุมชน
    1.4 จัดทำพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และท้องถิ่น

 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 :

1. รายงานการวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1  เรื่อง
2. สื่อวิดีทัศน์ 
3. คู่มือการเรียนรู้ 1 ชุด
4. กิจกรรมการให้บริการลูกค้า

ผลผลิตปีงบประมาณ 2565  "โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes
yes คู่มือการเรียนรู้ 

yes สื่อวิดีทัศน์เส้นทางศึกษาธรรมชาติอุโมงค์ปิยะมิตร 1

 

กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "ความหลากหลายทางชีวภาพ"  yesคลิกyes

yes ทีมงานความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และผ้าพิมพ์พฤกษา โดยใช้เทคนิค eco print ให้กลุ่มชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1

yes ประชุมหารือการจัด Package การท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เบตงและ workshop ทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้

yesทีมงานความหลากหลายทางชีวภาพ ลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศชุมชน และสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสวนพฤกษศาสตร์

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ