ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ : Betong Learning Center of YRU
|

โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์

แหล่งการเรียนรู้ "โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์"

ผู้รับผิดชอบ : 

1. รศ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี 
2. อ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต
3. ผศ.เจนตา แก้วไฝ
4. ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
5. อ.ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
6. อ.มีนา ระเด่นอาหมัด
7. ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์
 

ผู้ดูแลจากชุมชน :

1.นายสิทธรวิชกฤติฐร แซ่หลิว  โทร 0876329463
2.นายณัฐวุฒิ พิทักษ์ทักษิณ  โทร 0980592595

 

งานที่ออกแบบ :

1. มาตรฐานโฮมสเตย์
 
ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565
1. มาตรฐานโฮมสเตย์
2. หลักสูตรระยะสั้นธุรกิจโฮมสเตย์
3. สื่อวีดิทัศน์โฮมสเตย์
4. คู่มือการเรียนรู้การให้บริการโฮมสเตย์
6. รายงานการวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ 1  เรื่อง
7. การให้บริการโฮมสเตย์และลานกางเต็นท์
8.กิจกรรมการให้บริการลูกค้า
 
ผลผลิตปีงบประมาณ 2565  "โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes
 
 

กิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ "โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์"  yesคลิกyes

yesทีมงานแหล่งเรียนรู้โฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์ ประชุมหารือ การจัดการระบบการจองโฮมสเตย์และลานกางเต็นท์ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เบตง

yesฐานโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์และฐานการเกษตรเชิงสร้างสรรค์เข้าร่วมอบรมรับฟังสรุปแนวทางปรึกษามาตรฐานโฮมสเตย์และการออกแบบภูมิทัศน์ทางการเกษตร

yes ประชุมหารือการจัด Package การท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เบตงและ workshop ทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้

yes ผลักดันชุมชนปิยะมิตร 1 เบตง การพัฒนาอาหาร ด้านเมนูอาหารอัตลักษณ์ เพื่อเสริมหนุนโฮมสเตย์

yes ประชุมรับฟังสรุปแนวทางจากการลงพื้นที่และเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ

yes รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.เจนตา แก้วไฝ ลงพื้นที่ประชุมและวางแผน จัดการแคมป์ปิงและลานกางเต็นท์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์

yes ทีมงานโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมอบรมคอร์สการจัดการแคมป์ปิงและลานกางเต็นท์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์

yes นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ Betong Camping & homestay