บุคลากร

ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : nanta.j@yru.ac.th


ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : pennapa.k@yru.ac.th


ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : sukritta.p@yru.ac.th


ดร.ละออ มามะ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : laor.m@yru.ac.th


อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : meena.r@yru.ac.th


อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : abdulrohman.s@yru.ac.th


อาจารย์จารุชา สินทวี
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : tanyanee.s@yru.ac.th


นางสาวอาวาติฟ กาจิ
(เจ้าหน้าทีประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 ()

อีเมล์ : awatif.k@yru.ac.th