งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563-2564 ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. .2564 ในประเภทที่ 7

วันที่ 19 เมษายน 2634 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563-2564

ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. .2564 ในประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ผลงานของนักศึกษา สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ

1.นางสาวนูรเจนนี เจ๊ะมะ

2.นางสาวนูรอัสมะห์ ยูโซะ

หัวข้อโครงงาน :

การพัฒนาระบบการตรวจสอบราคาตั๋วรถไฟออนไลน์โดยการแสกนคิวอาโค้ด ในการ่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563-2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

แกลเลอรี่