งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการประจำคณะ

เมื่อวันที่ (30 มีนาคม 2564) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการประจำคณะและประชุมการส่่งโครงงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดระดับชาติ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะณ ห้องประชุมปิน หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่