งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมพิจารณาต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ เป็นประธานประชุมพิจารณาต้นฉบับข้อสอบประจำปีภาคเรียนที่ 2/2563 ร่วมกับประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่