งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเปิดภาคเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่2/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นประธานประชุมเปิดภาคเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่