งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมพิจรณาหลักสูตรการเงินและการธนาคารพิจารณา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์หลักสูตรการเงินและการธนาคาร ประชุมพิจารณาเล่มหลักสูตรการเงินและการธนาคาร ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่