งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพและปฏิบัติงานสหกิจ มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วม โดยมีอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่