งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.ร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน Yala-ESport Tournament Pitching

วันนี้ (25 พ.ค. 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนตา แก้วไฝ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมการจัดแข่งขัน Esports แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท VSUS.INDYverse.io บริษัท Game Indy และตัวแทนจากเทศบาลนครยะลา ผ่านระบบออนไลน์

แกลเลอรี่