งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ร่วมประชุมวางแผนการจัดการแข่งขัน Yala-ESport Tournament Pitching

วันนี้ (2 พ.ค. 2566) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  และนายมูฮัมหมัดซับรี ซานาอารปอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมกับบริษัท VSUS.INDYverse.io บริษัท Game Indy และตัวแทนจากเทศบาลนครยะลา เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขัน Yala-ESport Tournament Pitching โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้นักศึกษาพบกับกลุ่มธุรกิจ กลุ่มบริษัท E-Sport เพื่อให้เกิดงานและเครือข่าย โดยนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัด Event ESport  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การหาผู้สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ Event  หลังจากนั้น Pitch กับกรรมการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานจริง และนักศึกษาจะได้จัด Event Esport ด้วยตนเอง

แกลเลอรี่