งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.มรย.ประชุมฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (28 เมษายน 2566) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ซึ่งการประชุมติดตามการรวบรวม จัดเก็บหลักฐาน การแบ่งปันข้อมูลหลักฐานในฝ่ายงานตามระดับคะแนนของตัวบ่งชี้มีดังนี้ ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะแบะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, ตัวบ่งชี้ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล, ตัวบ่งชี้ 1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรในการสร้างนวัตกรรม, ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน, และตัวบ่งชี้ 6.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องปิน หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

แกลเลอรี่