งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

FMSYRU #วจก.มรย. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (29 มี.ค. 66) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วย อาจารย์ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์ หัวหน้างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องนวัตกรรมธุรกิจ ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่