งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A รหัส 62,64 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และกลุ่ม B รหัส 63,65 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ตามที่คณะวิทยาการจัดได้จัดการเรียนการสอน สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A รหัส 62,64 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และกลุ่ม B รหัส 63,65 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จึงขอให้ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบตามวันและเวลาตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่