งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนพาเหรด มหกรรมกีฬาสีจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11

วันที่ 19 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และ ผศ.เจนตา แก้วไฝ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนพาเหรดมหกรรมกีฬาสีจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11 รวมไปถึงทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมสแตนเชียร์เพื่อเติมเต็มกีฬาจันทน์กะพ้อของคณะวิทยาการจัดการให้สมบูรณ์

แกลเลอรี่