งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2566

วันนี้ (19 มกราคม 2566) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ  พร้อมด้วย อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษาและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุม ปิง หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่