งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ปฏิทินส่งต้นฉบับข้อสอบ นักศึกษากลุ่ม A รหัส 63,65 นักศึกษากลุ่ม B รหัส 62,64 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

         ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ปรึกษากองบริการการศึกษา เรื่องการจัดสอบปลายภาค นักศึกษา กลุ่ม A รหัส 63,65 และนักศึกษา กลุ่ม B รหัส  62,64 ประจำภาคเรียนที่1/2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  มีวิธีการสอบแบบ on site จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด