งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่ออาจารย์ปรึกษาเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 65 ภาคปกติและภาคกศ.บป

เพื่อให้การดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เกี่ยวกับการแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสังคม เป็นไปตามความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด