งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา 2565

https://docs.google.com/spreadsheets/d/187rzHwEv6NXj1KkpaEe8zfcBML_kmj9ZlyPiQdDT0gQ/edit#gid=186841399