งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

การขัดแยกสินค้าเพื่อการขนส่ง

ปริมาณลูกค้า E-commerce ไปรษณีย์จังหวัดยะลา

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในบริษัทพินิตมอเตอร์

การประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE@ ของบริษัทอริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขายะลา)

ระบบติดตามงานซ่อม บริษัท ยะลาออโต้เซลส์ จำกัด

สื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมปาร์ควิวยะลา

วิธีการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ บริษัท พิธานพาฯิชย์ จำกัด สาขายะลา

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการแผนกบริการลูกค้าที่ทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยะลา

ความพึงพอใจการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์รวมรถยนต์มือสอง

ความพึงพอใจการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จำกัด

การให้บริการหุ้มหอไปรษณีย์

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ศูนย์บริการบริษัท พิธานพ่ณิชย์ จำกัด (สาขา ยะลา)

การส่งเสริมการตลาดเพื่อแนะนำสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

การส่งเสริมการตลาดผ่านเฟสบุ๊คบริษัท นราธิวาส ฮอนด้าคาร์ส จำกัด (สาขาสุไหงโก-ลก)

การลงพื้นที่ให้บริการกับลูกค้า

การเพิ่มช่องทางการบริการด่วนพิเศษสำหรับลูกค้าอีคอมเมิร์ซ

การประชาสัมพันธ์และออกแบบโปรโมชั่น

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย นราธิวาส

การแก้ปัญหาลูกค้าไม่ขึ้นโชว์รูม

การแก้ไขปัญหาคัดแยกพัสดุ EMS สับเปลี่ยน