งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

QR GSB อิเล็กทรอนิกส์

คู่มือโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต

การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) คู่มือปฏิบัติงานแผนการตลาดและบริการ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (การปิดรอบการขาย)

เรื่องการ FIFO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าและป้องกันสินค้าหมดอายุ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA

การเรียงกุญแจรถจักรยานยนต์ตามรุ่น

การแยกประเภทการใช้เครื่องไมโคเวฟ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายเราเตอร์ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด

การเพิ่มกำไรด้วยการจัดการต้นทุนทางตลาด โดยบูรณาการส่วนผสมทางการตลาด

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารสัญญาเช่าซื้อ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของธนาคารออมสิน สาขารือเสาะ

การพัฒนาจัดเรียงสินค้าในว๊อกอิน

การพัฒนาการจัดซื้อ บริษัท ออตโต้มันเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การบันทึกรายจ่ายของร้าน Chailai Burger ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

การบริหารจัดการสินค้าลงคลังด้วยโปรแกรม e-today Cloud 

การตรวจสินค้าในแต่ละวันของร้านแฟมิลี่มาร์ท

การจัดเรียงเอกสารสัญญาเช่าซื้อตามเดือน

การจัดเรียงสินค้าหลังสต๊อกตามประเภทหมวดหมู่

การจัดระบบการรับพัสดุในห้องรอจ่าย

การจัดทำใบเสนอราคารถจักรยานยนต์

การจัดทำสมุดควบคุมสินค้าภายในร้าน Control-log ตามรูปแบบของแฟมิลี่มาร์ทสาขาซอยบางต้นข้าวป่าตอง 4651

การจัดทำป้ายสินค้าตัวใหม่

การจัดป้ายราคาให้ตรงกับสินค้า

การจัดเก็บเอกสารประวัติลูกค้าเช้าซื้ออย่างเป็นระเบียบ

การจัดกิจกรรม 5ส ในแฟมิลี่มาร์ท สาขารั้วแฝดราไวย์

การจัดการสต๊อกสินค้าภายในร้านแฟมิลี่มาร์ท

การจัดการสต็อกสินค้าภายในร้าน

การจัดทำป้ายสินค้าฮาลาล ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาประชานุเคราะห์3

การจัดการใบเสนอราคาในการอำนวยความสะดวกต่อการขายของมอเตอร์ไซต์ของแต่ละรุ่น บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด (ปัตตานี)