งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

คู่มือขั้นตอนการนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการรายใหม่

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี

การประชาสัมพันธ์การใช้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางในด่านพรมแดนเบตง

คู่มือขั้นตอนการจัดทำเอกสารส่งออก

คู่มือการลงรับพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ

ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่ง ณ บริษัท ทองสิน โลจิสติกส์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าโดยการใช้ใบควบคุมสินค้า (Delivery card) บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด

การพัฒนาระบบงานโดยการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อลดต้นทุนและลดเวลาในการทำงานของฝ่าย Logistic

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการในตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของผู้ที่มาใช้บริการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

การพัฒนาระบบคุณภาพของฝ่ายการผลิตบริษัท ซันโฟรเร่น ฟรุ้ต จำกัด