งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

การโฆษณาสื่อป้ายโมเดลของบริษัททัวร์

ปรับเปลี่ยนเล่มเมนูเครื่องดื่ม

ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร

เส้นทางการท่องเที่ยวอันดามัน

ความพึงพอใจหลังใช้บริการของลูกค้า (คิวอาร์โค้ด)

การออกแบบของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า (หมวก) เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เงือกทอง ทัวร์ 

การผลิตของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

คู่มือการปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

คู่มือท่องเที่ยว

ระบบเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของใช้แผนกแม่บ้าน

ป้ายพร็อพบริษัททัวร์

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับเอกสารเพื่อประกอบพิธีฮํจย์และอุมเราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส

การออกแบบยูนิฟอร์มสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่ใช้ในการออกทัวร์

หมวกปักที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

การลดค่าใช้จ่ายของแผนกแม่บ้านด้วยการผลิตน้ำหอมปรับอากาศ

การออกแบบเมนูอาหารที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต