งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

การผลิตสื่อดิจีทัลเชิงสร้างสรรค์ด้านสุขภาพภายใต้หัวข้อ "สุขภาพดีกับโรงพยาบาลระแงะ

การผลิตวีดีโอผ่านโซเชียลมีเดียของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง

การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

สื่อโฆษณาภายใต้ชายแดน "เกาะติดเลือกตั้ง 62"

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

ส่งสารถึงผู้รับ ด้วยสื่อที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลคุ้มค่า

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย