วจก.ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

29 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

28 กันยายน 2565 ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี นายนาซือรี เต๊ะกาแซ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒- ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และสอดคล้องกับแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีบุคลากรสายสนันสนุนงานธุรการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ