ประชุมหารือและการจัดกิจกรรมสัมมนายกร่างรัฐธรรมนูญสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ันนี้ (26 กันยายน 2565) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ แห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือและการจัดกิจกรรมสัมมนายกร่างรัฐธรรมนูญสภาคณบดีฯ  แนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายในกลุ่มคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผ่านรูปแบบ Online ระบบ Zoom