คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (3 มีนาคม 2564) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่