คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. ถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการดำเนินการจัดอบรมการถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งการดำเนินโครงการมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้กับการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีตัวอย่าง การจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ อาทิ เรื่องเล่า อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากไม้ไผ่ หวายและย่านเต่าไห้ ชุมชนบ้านกาบู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และนวัตกรรมเตยหนาม เส้นสายงานศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์ อดีตหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารและจัดการโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Development Centre) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่