คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด