คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ วรากร แซ่พุ่น รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้บริหารระดับสูง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่