คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. ร่วมพูดคุย สำรวจ และศึกษาบริบทพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ผศ.ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธุ์  ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ อ.มนัส สุทธิการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอ.ดร.รัชดา บุญแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคุณเมริษา ยอดขยัน และคุณซูไฮมี  มีนา ตัวแทนส่วนราชการ และกลุ่มเยาวชนบ่อน้ำพุร้อนบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมพูดคุย สำรวจ และศึกษาบริบทพื้นที่ ในด้านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเยาวชนต้นแบบโดยเน้นการดำเนินงานที่สามารถต่อยอดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์และทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่