คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2563 ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประชุมเปิดภาคเรียน 2 /2563 โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ของคณะ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 3 ท่าน ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ และผศ.ดร.เพ็ญนภา เกี้อเกตุ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน ผศ.ดุษฎี นาคเรือง การประชุมทีการชี้แจงนโยบายผลการดำเนินงานของคณะในแต่ละส่วนงานโดยรองคณบดีแต่ละฝ่าย และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม ณ ห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่