คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แจ้งเรื่อง ขอเชิญบูคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 8

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด