คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.หารือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แหล่งเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการค้าปลีกให้กับนักศึกษา

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและตัวแทนคณาจารย์สาขาการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และผู้บริหารบริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านการค้าปลีกให้กับนักศึกษา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่