คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ร่วมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 12 พ.ย. 63 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แกลเลอรี่