คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง