คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอ