คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.หารือ “แนวทางการพลิกโฉม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ”

วันนี้ (25 กันยายน 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมหารือแนวทางการพลิกโฉม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ร่วมเสวนา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่