คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ใช้บริการ วจก.Business โดยรายได้ส่วนหนึ่งทางคณะจะนำสมทบทุนเด็กกำพร้าต่อไป

คณะวิทยาการจัดการจัดการ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก ในการใช้บริการต่อทะเบียนรถกับทาง วจก.Business รศ.อัปสร อีซอ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแห หัวหน้าสาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาตอนี ผศ.มาหะมะดารี แวโนะ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาตอนี อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน นาย ฮาซัน นาวานิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นส.รอฮานี  ปาแว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ และผศ.อุบล ตันสม อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายได้ส่วนหนึ่งทางคณะจะนำสมทบทุนเด็กกำพร้า ณ YRU Fresh Mart มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่